Nondiscrimination statement

                          Nondiscrimination Statement for Significant Publications                            and Signification Communications:

Spanish:

Richmond County Hospice cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

Vietnamese:

Richmond County Hospice tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

Chinese:

Richmond County Hospice 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-808-9008 PIN: 76560228)。

 

Korean:

Richmond County Hospice 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-888-808-9008 PIN: 76560228번으로 전화해 주십시오.

 

French:

Richmond County Hospice respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap.

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

Arabic:

يلتزم [ Richmond County Hospiceبقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس. 

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

Gujarati:

Richmond County Hospice લાગુ પડતા  સમવાયી  નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર,  અશક્તતા  અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. 

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

 

Hmong:

Richmond County Hospice ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. 

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

 

Russian:

Richmond County Hospice соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

 

German:

Richmond County Hospice erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. 

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

Tagalog:

Sumusunod ang Richmond County Hospice sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-888-808-9008 PIN: 76560228.

 

Cambodian:

Richmond County Hospice អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធដែលសមរម្យនិងមិនមានការរើសអើសលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ។

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-888-808-9008 PIN: 76560228។

 

Japanese:

Richmond County Hospice は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。 

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-808-9008 PIN: 76560228 まで、お電話にてご連絡ください。

 

Hindi:

Richmond County Hospice लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-808-9008 PIN: 76560228 पर कॉल करें।